Algemene voorwaarden ICT-mannetje

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-12-2021.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst

Elke overeenkomst gesloten tussen ICT-mannetje en de wederpartij.

Product

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en ICT-mannetje

Wederpartij

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Product

Voor het bouwen van een website geldt bij de overeenkomst een aanbetaling van 20% op het uiteindelijke bedrag.

In de offerte staat een vaste prijs en het aantal werkuren die ICT-mannetje hier tegenover zet. Als blijkt er meer uren moeten worden besteed aan het product zal de wederpartij hierbij ingelicht worden.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen ICT-mannetje en de Wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ICT-mannetje, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De aanbieding en/of offerte is geldig 2 weken na versturing.

ICT-mannetje kan niet onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en van ICT-mannetje.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeldt in de offerte.

Beeindiging overeenkomst

Bij beëindiging van samenwerk moet minstens een week van tevoren melding gemaakt worden.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ICT-mannetje zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ICT-mannetje zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ICT-mannetje kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst

ICT-mannetje zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

ICT-mannetje heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren of stop te zetten mits de factuur of aanbetaling niet voldaan wordt.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan ICT-mannetje om de gevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw bij zowel particulieren als ondernemingen. Dit geldt tevens ook voor andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging

Indien ICT-mannetje met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is ICT-mannetje gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

Levering

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door ICT-mannetje opgegeven termijn. Het opgegeven termijn is indicatief en geen fataal termijn.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van ICT-mannetje.

ICT-mannetje is eveneens niet verantwoordelijk voor boetes aangaande cookies en privacy beleid na levering van product.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ICT-mannetje aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ICT-mannetje aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Wanneer niet voldaan kan worden aan de betalingsregeling behoudt ICT-mannetje alle recht om het product te annuleren totdat voldaan wordt aan de betaling die is afgesproken.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door ICT-mannetje in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ICT-mannetje totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft ICT-mannetje het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

ICT-mannetje behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is ICT-mannetje bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is ICT-mannetje bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien ICT-mannetje de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ICT-mannetje niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan ICT-mannetje of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht verstaan wij het uitvallen van technische apparatuur, uitvallen van personeel of andere onvoorziene omstandigheden.

Aansprakelijkheid

ICT-mannetje is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ICT-mannetje. Deze aansprakelijkheid gaat ten hoogte van 500,-.

ICT-mannetje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

ICT-mannetje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ICT-mannetje is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ICT-mannetje kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart ICT-mannetje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens ICT-mannetje en de door ICT-mannetje (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Indien een vordering betrekking heeft op een gebrek aan een product is het verjaringstermijn twee jaar.

Intellectuele eigendom

ICT-mannetje behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ICT-mannetje partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

ICT-mannetje

Molenstraat 15, Ede

0629875259

ivar@ict-mannetje.nl

kvk nummer: 74153854